Centra't
el bloc de Carme Fabregat Coach & Consulting

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Carme Fabregat Costa, responsable del lloc web carmefabregat.cat, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén acomplir amb les obligacions disposades en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), així com informar a tots els usuaris de quines són les condicions d’ús del lloc web carmefabregat.cat.

 

Dades identificatives:

Titular responsable: Carme Fabregat Costa

DNI: 40.877.461K

Adreça: Av. Francesc Macià, 31, 8è de Lleida (25007)

Telèfon: 656 830 479

Correu electrònic: carme@carmefabregat.cat

 

Usuaris i ús del portal:

Tota persona que accedeix al lloc web carmefabregat.cat assumeix el paper d’usuari/a. L’accés a aquest lloc web suposa l’acceptació de les condicions d’ús general incloses en aquest avís legal, sense perjudici de les condicions particulars o especials que, si s’escau, s’estableixin. Si no accepta aquestes condicions d’ús, l’usuari/a s’ha d’abstenir d’accedir o utilitzar el lloc web.

www.carmefabregat.cat conté informació dels serveis de coaching, consultoria, xerrades informatives i sessions formatives que ofereix Carme Fabregat Costa i té com a principal objectiu facilitar als usuaris la informació d’aquests serveis.

En cas que, per utilitzar determinades funcions del lloc web carmefabregat.cat, sigui necessari el registre o l’emplenament de formularis, l’usuari/a és el responsable de la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi en relació a aquestes. En aquells supòsits en què l’usuari/a facilités dades personals d’altres persones físiques, aquest assumeix les responsabilitats que d’aquest fet se’n derivin.

Carme Fabregat Costa garanteix la confidencialitat i la seguretat de les dades de caràcter personal recollides a través dels formularis o registres del lloc web carmefabregat.cat, segons les normatives vigents i segons es detalla en el següent apartat d’aquest avís legal referent a la política de privacitat i la protecció de dades.

 

Política de privacitat i protecció de dades

El responsable de les dades de caràcter personal recollides en el lloc web carmefabregat.cat és Carme Fabregat Costa, amb DNI 40877461K, domicili a l’Avinguda Francesc Macià, 31, 8è de Lleida, telèfon de contacte 656 830 479 i correu electrònic carme@carmefabregat.cat.

Carme Fabregat Costa té implementades les mesures de seguretat, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal recollides, donant així compliment a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, reflectida en el Reglament Europeu (UE) 2016/679, de 27 d’abril, (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE).

Les dades recollides en el lloc web carmefabregat.cat seran tractades en el corresponent fitxer de contactes/clients de Carme Fabregat Costa de conformitat a l’establert a la normativa esmentada anteriorment.

La finalitat del tractament de les dades recollides a través dels diferents formularis o registres d’aquest lloc web és atendre les peticions d’informació o consultes realitzades pels usuaris, realitzar les gestions comercials i administratives necessàries per a la prestació dels serveis que ofereix Carme Fabregat Costa i enviar als usuaris informació, publicitat i promocions d’aquests serveis.

El tractament de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari/a sempre requerirà el consentiment previ i explícit d’aquest a través dels formularis de contacte o de registre, legitimant així a Carme Fabregat Costa a tractar les seves dades d’acord amb les finalitats descrites al paràgraf anterior. En cas que l’usuari no doni el seu consentiment, Carme Fabregat Costa no podrà tractar les seves dades i en conseqüència no podrà oferir-li els seus serveis ni atendre les seves peticions d’informació o consulta.

Carme Fabregat Costa conservarà les dades de caràcter personal mentre existeixi un interès mutu amb l’usuari/a o mentre així ho requereixi qualsevol obligació legal que li sigui inherent. Carme Fabregat Costa no cedeix dades a tercers, amb la salvaguarda que aquesta cessió estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat del tractament. Tampoc s’elaboren perfils ni es fan transferències internacionals amb les dades recollides.

L’usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades així com també té dret a la limitació i oposició al seu tractament. L’usuari/a podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment i també té dret a interposar una reclamació davant de l’autoritat de control (aepd.es) si creu que el tractament de les seves dades no s’ajusta a la normativa. Per exercir els seus drets, l’usuari/a haurà de remetre una sol·licitud per escrit indicant quin dret vol exercir i adjuntant, sempre, una fotocòpia del seu DNI. Podrà enviar aquesta sol·licitud per correu postal a Carme Fabregat Costa, Avinguda Francesc Macià, 31, 8è de Lleida (25007) o bé per correu electrònic a carme@carmefabregat.cat.

 

Dades de navegació i ús de cookies

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d’aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’internet. En aquesta categoria de dades hi ha l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l’adreça URL del recurs demanat, l’hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l’arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta al servidor i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de la persona usuària.

Aquesta informació no s’associa a persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del lloc web.

www.carmefabregat.cat pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per a la recollida d’aquestes dades.

Les cookies que utilitzem en el nostre lloc web són:

_icl_current_language per emmagatzemar l’idioma actual. Té una durada d’un dia. Titular: WPML

 

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Carme Fabregat Costa és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web carmefabregat.cat, així com de tots els elements que hi apareixen.

Tots els drets queden reservats. En virtut de l’article 8 i 32.1 de la Llei de Propietat Intel·lectual, queda expressament prohibida la reproducció, distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts del lloc web carmefabregat.cat, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització expressa de Carme Fabregat Costa. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor. Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, l’usuari/a pot fer-ho a través del correu electrònic carme@carmefabregat.cat.

Es podran visualitzar, imprimir, copiar i emmagatzemar els elements del lloc web sempre que sigui exclusivament per ús personal i privat. L’usuari/a s’abstindrà d’eliminar, alterar o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el lloc web.

 

Exclusió de garanties i responsabilitat

Carme Fabregat Costa no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis, sigui quina sigui la seva naturalesa, que poguessin ocasionar, entre d’altres, errors i/o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

 

Modificacions

Carme Fabregat Costa es reserva el dret d’efectuar, sense avís previ, les modificacions que consideri oportunes en el lloc web, sigui canviant, suprimint o afegint continguts i serveis, com també la forma en què aquests apareixen presentats al portal.

Enllaços

Des del lloc web carmefabregat.cat és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que Carme Fabregat Costa no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, Carme Fabregat Costa no assumeix cap tipus de responsabilitat relativa als continguts, disponibilitat, qualitat, fiabilitat, exactitud ni veracitat dels llocs web enllaçats. Carme Fabregat Costa també informa que la inclusió d’aquestes connexions externes, enllaços a llocs webs de tercers, no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats enllaçades.

Qualsevol persona que vulgui incloure dins del seu lloc web un enllaç o link cap a www.carmefabregat.cat haurà de complir les condicions següents:

1.- No es realitzaran amb l’enllaç manifestacions o indicacions falses, incorrectes o denigrants, ni contràries a la llei, a la moral o als bons costums, sobre Carme Fabregat Costa, ni sobre els seus productes i serveis.

2.- No s’autoritzen enllaços des de pàgines que tinguin continguts il·lícits o il·legals, manifestacions racistes, degradants, pornogràfiques, etc.

3.- L’establiment del link o enllaç no suposa que entre Carme Fabregat Costa i el titular del lloc web en la qual s’estableixi hi hagi algun tipus de vincle o de relació jurídica.

4.- Carme Fabregat Costa no serà responsable dels continguts o serveis oferts en els llocs web des dels quals es realitzi l’enllaç.

 

Drets d’exclusió

Carme Fabregat Costa es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o als serveis que s’hi ofereixen sense necessitat d’avís previ, a instància de part o pròpia, a aquells usuaris que no compleixin les condicions d’ús aquí esmentades.

 

Generalitats

Carme Fabregat Costa perseguirà l’incompliment de les presents condicions d’ús així com qualsevol utilització indeguda del seu lloc web carmefabregat.cat exercint les accions civils i penals que per dret li puguin correspondre.

 

Modificació i duració de les presents condicions d’ús

Carme Fabregat Costa podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí exposades, publicant-les adequadament en aquesta pàgina web.

La vigència de les presents condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per d’altres degudament publicades.

 

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre els usuaris i Carme Fabregat Costa es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol qüestió se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Lleida.

Comments are closed.